Załącznik do zarządzenia Nr 1/2017

Dyrektora przedszkola Publicznego w Polwicy

z dnia 23.02.2017 r.

                        

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Publicznego w Polwicy

na rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

 2. Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.z 2017 r.. poz. 59)

 3. Statut Przedszkola Publicznego w Polwicy

 4. Uchwała nr XVI/95/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów

 5. Zarządzenie nr 303/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

 6. Zarządzenie Nr 311/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

§ 1

Zasady ogólne

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 1. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat

 2. do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

 • jest samodzielne i nie wymaga specjalnej opieki,

 • matka dziecka podejmuje pracę zawodową,

 • pobyt dziecka w przedszkolu zalecany jest ze względów rodzinnych i zdrowotnych,

 • jeżeli pomimo przyjęcia wszystkich chętnych dzieci jest nadal wolne miejsce.

2.Dziecko w wieku 6 lat jest z obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Dziecko w wieku 3 -5 lat ma ustawowe prawo do wychowania przedszkolnego

4. W oddziale przedszkolnym nie może być więcej 25 dzieci.

§ 2

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci już uczęszczających do przedszkola

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu/ na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 2 do regulaminu)

 2. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Domaniów.

 3. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Domaniów mogą być przyjęte do przedszkola , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej ilości dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do czterech przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

 5. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 6. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 7. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/

lub na stronie internetowej placówki:- Przedszkole Publiczne w Polwicy https://przedszkolepolwica.pl

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji: przewodniczącego i 1-2 członków z pośród pracowników przedszkola

 2. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć

 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Domaniów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – Komisja po weryfikacji wniosków na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Gminy Domaniów tzw. kryteria lokalne.

 5. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/ na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.

 7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/ do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości(w holu przedszkola) listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 4

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

1. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Domaniów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu komisja - po weryfikacji wniosków - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata, c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 1 punkcie za każde z kryteriów.
3. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi Uchwałą VII/162/17 Gminy Domaniów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów.

4. Kryteria lokalne wraz z punktacją są następujące:

 1. dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 pkt

 2. dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego- 10 pkt

 3. dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów)zatrudnionych na umowę, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 4 pkt

 4. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki – 3 pkt

 5. oboje rodzice mieszkają na terenie Gminy Domaniów lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Domaniów. Kryterium stosuje się również dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt

 6. dochód na osobę w rodzinie – od 0 do 1

- w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100 % kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt

- w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 % kwoty, o której mowa wyżej , liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

- rodzice, prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie – 0 pkt

§ 5

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

 2. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:

        a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (załącznik nr 3 do regulaminu)

        b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

        c) Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy   z. dnia 27 sierpnia 1997r  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu      

       osób niepełnosprawnych   (Dz. U. z 201 1 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

       d) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

       e) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z. 2013r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z. 2013 r. poz. 154 i           866).(załącznik nr 3 do regulaminu).

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013).
  3. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3. ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t ust.6ustawy z dnia 06.12.2013).(
  załącznik nr 4 do regulaminu)

 1. Oświadczenie dla dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

 2. Oświadczenie dla dziecka mające ustawowe prawo do wychowania przedszkolnego

 3. Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę, uczenia się w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolnicza działalność gospodarczą.

 4. Oświadczenie o rodzeństwu, które uczęszcza do tej samej placówki

 5. Oświadczenie o zamieszkaniu rodziców na terenie Gminy Domaniów lub płaceniu podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Domaniów

 6. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie dziecka

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Domaniów o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013).

 2. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013).

 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150, ust.6 Prawo Oświatowe)) . 

 4. Za sprawdzenie potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
  oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

 5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  2. zwrócić się do wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

  3. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

o wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

§ 6

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola- od 1 marca do 17 marca 2017 r.

 2. Weryfikacja wniosków – do 22 marca 2017 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych – do 28 marca 2017 r.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do 3 kwietnia 2017 r.

 2. Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola –do 6 kwietnia 2017 r. godz. 14.00

Terminy postępowania uzupełniającego:

1.Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola- od 20 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r.

2.Weryfikacja wniosków – do 28 kwietnia 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i nie

zakwalifikowanych – do 4 maja 2017 r.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego

oświadczenia - do 9 maja 2017 r.

5.Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych nieprzyjętych do przedszkola –

do 15 maja 2017 r. godz. 14.00

§ 7

Postępowanie odwoławcze

1.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

Przyjęcia dzieci w trakcie roku szkolnego

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

 2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w placówce wypełniony wniosek. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 9

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania – 23.02.2017 r.

Załączniki do regulaminu:

1.Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

3. Oświadczenia do wniosku potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (pkt IV)

4. Oświadczenia do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów ustalonych przez organ prowadzący – kryteria lokalne (pkt V)

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl