Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr //2018
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Polwicy

z dnia 30.01.2018 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLWICY

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Podstawa prawna:

 1. Statut Przedszkola Publicznego w Polwicy
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203)
 3. Uchwała nr XXVII/162/17 Rady Gminy Domaniów z dnia 6 lutego 2017 r.
  w sprawie kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów.
 4. Zarządzenie nr 311/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 23 lutego 2017 roku
  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 5. Zarządzenie nr 433/2018 Wójta Gminy Domaniów z dnia 11 stycznia 2018 roku
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Rekrutacji,  zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do Przedszkola Publicznego w Polwicy tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień
  i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor Przedszkola.
 3. Regulamin nie dotyczy dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego
  w Polwicy w roku szkolnym 2017/2019, których rodzice złożyli
  w terminie od 1 lutego do 23 lutego 2018 roku, deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Polwicy w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa
  się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola Publicznego w Polwicy.
 5. Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informację o harmonogramie i terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do Przedszkola. Komunikat jest publikowany na stronie internetowej Przedszkolaoraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Przedszkola.
 7. Nabór na wolne miejsca w Przedszkole jest prowadzony w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Przedszkolu, należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne
  w Polwicy.
 2. Dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego
  w Polwicy.
 3. Rodzicach, należy przez to rozumieć także inne osoby będące prawnymi opiekunami dziecka.
 4. Komisji Rekrutacyjnej, należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 5. Kryteriach, należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 131 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w Uchwale Rady Gminy Domaniów nr XXVII/162/17 z dnia 6 lutego 2017 r.
 6. Liście zakwalifikowanych, należy przez to rozumieć kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie i otrzymali wyższą lub równą minimalnej wartości liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia.
 7. Liście niezakwalifikowanych, należy przez to rozumieć kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie i otrzymali niższą niż minimalna liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia.
 8. Minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do przyjęcia, należy przez to rozumieć liczbę wynikającą z ilości wolnych miejsc, ilości złożonych wniosków i ilości przyznanych punktów na podstawie dokumentów.
 9. Liście przyjętych, należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani i otrzymali wyższą lub równą minimalnej wartości liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia oraz których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia w postaci złożenia pisemnego oświadczenia.
 10. Liście nieprzyjętych, należy przez to rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych
  w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia, lub których rodzice złożyli pisemne oświadczenie o woli rezygnacji z miejsca
  w Przedszkolu.
 11. Wielodzietności rodziny, należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 12. Samotnym wychowywaniu dziecka, należy przez to rozumieć, wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 13. Wniosku o przyjęcie do Przedszkola– należy rozumieć dokument zgodny z Zarządzeniem nr 311/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się wyłącznie na wolne miejsca
  w Przedszkolu, pozostałe po zapewnieniu miejsc dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w roku bieżącym , a których rodzice złożyli w wymaganym terminie deklarację woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Polwicy
  w roku szkolnym 2018/2019 mogą brać udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Domaniów w wieku:

a) od 3 do 6 lat ( urodzone w latach 2012- 2015)

b) starsze niż 6 lat, posiadające odroczenie obowiązku szkolnego

4. Dzieci trzy, cztero i pięcioletnie (urodzone w latach 2013-2015) w roku szkolnym 2018/2019 posiadają ustawowe prawo do wychowania przedszkolnego.

5. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2012) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodziców pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce.

7. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne, lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

8. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do Przedszkola do większej liczby  placówek z terenu Gminy Domaniów,  rodzic  określa we wniosku preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

I etap Postępowania Rekrutacyjnego:

 1. złożenie w siedzibie Przedszkola wniosku o przyjęcie do Przedszkola
  termin: od 26 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku do godz. 14:00
 2. weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do Przedszkola, termin: do 23 marca 2018 roku
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. termin: do 4 kwietnia 2018 roku do godz. 14:00
 4. złożenie przez rodziców kandydata pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do Przedszkola lub pisemnego oświadczenia woli rezygnacji z miejsca
  w Przedszkolu, termin: do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 14:00.
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, termin: do 18 kwietnia 2018 roku do godz. 14:00

II etap Postępowanie Rekrutacyjne uzupełniające (przeprowadza się gdy
w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami).

 1. złożenie w siedzibie Przedszkola wniosku o przyjęcie do Przedszkola
  termin: od 23 kwietnia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku do godz. 14:00
 2. weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do Przedszkola, termin: do 8 maja 2018 roku
 3. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych termin: do 17 maja 2018 roku do godz. 14:00
 4. złożenie przez rodziców kandydata pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do Przedszkola lub pisemnego oświadczenia woli rezygnacji z miejsca w Przedszkolu, termin: do 21 maja 2018 roku do godz. 14:00
 5. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, termin: do 28 maja 2018 roku do godz. 14:00

§ 5

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w Przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane następujące kryteria ustawowe to jest:

 1. wielodzietność rodziny,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość „ 1”.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdy ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria lokalne określone w Uchwale nr XXVII/162/17 Rady Gminy Domaniów z dnia 6 lutego 2017 r.

4. Kryteria lokalne :

a) dziecko 6 – letnie, mające w roku szkolnym 2018/2019, ustawowe prawo do odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko urodzone w roku 2012), 10 punktów,

b) dziecko mające w roku szkolnym 2018/2019, ustawowe prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko urodzone w latach 2013-2015),
10 punktów,

c) dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) zatrudnionych na umowę, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, 4 punkty,

d) dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola
we wczica samotnie wycześniejszym postępowaniu rekrutacyjnym , 3 punkty,

e) oboje rodzice sa zameldowani na terenie Gminy Domaniów lub sa płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Domaniów. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko,  1 punkt

f) dochód na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:

 1. a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 1 punkt
 1. b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka, od 0-1 pkt.

 

5. Kryteria te mogą mieć różną wartość a minimalna liczba punktów, uprawniająca do przyjęcia dziecka, wynikająca ze spełniania kryteriów,
o których mowa w § 5 pkt.1 i 6 niniejszego regulaminu wynosi 1 punkt.

6. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydatów,
o przyjęciu decyduje data urodzenia, poczynając od dzieci najstarszych.

7. Do Przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal posiada wolne miejsca, dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z siedziby przedszkola lub strony internetowej.

3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się w terminie wskazanym
w regulaminu do Dyrektora Przedszkola

4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:                                                                                     

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  2. orzeczenie o nieopełnosprawnościlub o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata
  3. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata lub rodzeństwa kadydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)
  4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oraz opcjonalnie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekajacego rozwód lub separację lub akt zgonu
  5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
  6. oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów lokalnych.

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt b-e składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt a, d, f składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Wójta Gminy Domaniów o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

9. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

§ 7

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

Wykaz załączników do Regulaminu

Wykaz załączników do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Polwicy na rok szkolny 2018/ 2019:

Załącznik 1: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania.

Załącznik 2: Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola.

Załącznik 3: Oświadczenie o wielodzietności.

Załącznik 4: Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Załącznik 5: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów lokalnych.

Załącznik 6: Deklaracja woli korzystania z wychowania przedszkolnego

Załącznik 7: Deklaracja woli rezygnacji z miejsca w Przedszkolu

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl