Sprawozdanie finansowe przedszkola

Zgodnie z § 34 rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości  oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządy terytorialnego (..) – Dz.U. poz. 1911 z późn.zm.)

sprawozdania finansowe publikowane są w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporzadzajacych sprawozdania. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się inforamcję o miejscu publikacji finansowej tej jednostki.

Sprawozdania umieszone zostały na stronnie BIP Gminy Domaniów

Adres: https://bip.gminadomaniow.pl/
zakładka Edukacja/Sprawozdania finansowe

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl