23.02.2019 CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI I RODZICÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  NA  BAL  KARNAWALOWY  23.02.2019  W  GODZINACH  OD 12.00-16.OO   NA SALI WIEJSKIEJ W KOŃCZYCACH

PROSIMY  ŻEBY DZIECI  PRZYSZŁY  UBRANE  W  STRÓJ KARNAWAŁOWY!!!!!!!

W  PROGRAMIE

  •  Występ rodziców w przedstawieniu „Rzepka"
  •  Zabawy dla  dzieci
  •  Konkursy dla dzieci i dorosłych
  •  Zabawa przy muzyce
  •  Bufet
  •  Loteria fantowa
  •  Kiermasz ciasta pieczonego przez rodziców

Dochód z balu przeznaczony na zakup sprzętu  ogrodowego dla dzieci

REGULAMIN   Charytatywnego Balu Karnawałowego  W świetlicy w Kończycach dnia 23.02.2019 r.


                                                         Rozdział I
                                                 Postanowienia ogólne

                                                               § 1
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników balu.
2. Organizatorem balu jest dyrektor oraz Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polwicy
3. Uczestnicy balu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
                                                               § 2
1. Wejście na imprezę oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu
2. Impreza przeznaczona jest dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Polwicy oraz ich opiekunów i rodzin.
3. Miejscem balu jest świetlica w Kończycach
4. Bal organizowany jest w godzinach od 12.00 do 16.00
                                                               § 3
1. Bal jest nieodpłatny. Nie jest biletowany. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci wzięcia udziału w imprezie.
2. Opiekę nad dziećmi w czasie balu sprawują rodzice/opiekunowie

                                                     Rozdział III
                                            Obowiązki uczestnika balu
                                                             § 4
1. Uczestnik balu obowiązany jest:
a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na balu;
b) stosować się do zarządzeń Organizatora;
2. Zakazuje się wstępu na bal osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający swoim zachowaniem potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz innych uczestników balu.
3. Podczas balu zabrania się:
a) rzucania przedmiotami,
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz wnoszenia środków odurzających lub psychotropowych;
c) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu;
d) blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;
4. W szczególności dzieciom nie wolno:
a) szybko biegać między uczestnikami balu;
b) bić się, popychać;
c) wchodzić pod krzesła i stoły;
d) nosić ostre, niebezpieczne przedmioty;
e) jeść w czasie zabawy (ryzyko zachłyśnięcia )
5. Zabrania się wnoszenia do świetlicy w Kończycach i posiadania na balu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i innych materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych , środków odurzających i substancji psychotropowych.
6. Organizator może usunąć z terenu imprezy osobę dopuszczającą się zakłóceń porządku i bezpieczeństwa publicznego, stwarzającą zagrożenie dla innych osób na terenie imprezy.


                                                         Rozdział III
                                             Uprawnienia uczestnika balu
                                                               § 5
1. Uczestnik balu ma prawo:
a) przebywać na terenie imprezy w godzinach od 12.00 do 16.00
b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w balu, wyrażając swoje emocje, korzystać z przygotowanych atrakcji,
c) korzystać z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
2. Uczestnik balu jest uprawniony także do:
a) niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód,
b) składania skarg i wniosków.


                                                            Rozdział IV
                                                   Postanowienia końcowe
                                                               § 6
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku odwołania balu lub niewykonania ustaleń z powodu siły wyższej, któremu organizator nie mógł zapobiec.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy, w tym rzeczy pozostawione w szatni
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2019 r.
4. Regulamin udostępniony jest uczestnikom balu poprzez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola http//www.przedszkolepolwica.pl , w korytarzu przedszkola oraz poprzez umieszczenie jego treści przy wejściu głównym na bal w Kończycach.
5. Wejście na teren imprezy w trakcie organizowania balu oznacza zapoznanie się i wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl