Rodzice! Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznej w Oławie na rok szkony 2017/18

 

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego

pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława

tel./fax. (0-71) 30-33-923, 313-22-39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                  

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OŁAWIE SKIEROWANA DO RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz.532, ze zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199,ze zm. Dz. U. z2017 r., poz.1647).                            

                 

Lp.

Temat i forma pomocy:

- porady

- konsultacje: indywidualne, zbiorowe

- warsztaty

- szkolenia

- wykłady

- prelekcje

- działalność informacyjna

- mediacje

- inne

Grupa odbiorców:

- rodzice małych dzieci

- rodzice dzieci 5 -6 letnich

- rodzice dzieci objętych edukacja wczesnoszkolną,

- rodzice dzieci/uczniów klas IV – VII, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych

Cele:

- profilaktyka

- psychoedukacja

- rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

- wspomaganie.

Specjalista:

psycholog

psychoterapeuta

pedagog

terapeuta pedagogiczny

doradca zawodowy

neuroterapeuta

psychoterapeuta

logopeda.

  Elżbieta Brezdeń     Logopeda

1.

Porady i konsultacje.

Wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w PPP oraz w ramach WWR.

Rodzice małych dzieci.

Wspomaganie, pomoc w rozwiązywaniu problemów spowodowanych zaburzeniami mowy i rozwoju negatywnie rzutujących na proces edukacji.

Działania profilaktyczne w celu wykrycia opóźnień w rozwoju odbioru i nadawania mowy małych dzieci.

 
2.

Dzień otwarty:

konsultacje logopedyczne dla dzieci w wieku 1-3 lat. Stosownie obserwacji kierowanej oraz   kwestionariuszaKIRM( IBE)

ETŚD – (02.10 – 07.10.2017 r.) – porady, konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy).

     
  Aleksandra Bronowicka    

Psycholog/

neuroterapeuta

1 Szkoła umiejętności dla rodzica- program skierowany do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. Program skierowany do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.

Profilaktyka,

psychoedukacja,

rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Aleksandra Bronowicka.
 

Prezentacja metod, zabawek sprzyjających rozwojowi dziecka, udzielanie wskazówek ,jak pracować z dzieckiem w domu, jak redukować negatywne zachowania,

Trudności adaptacyjne dziecka rozpoczynającego edukację w szkole

Stawianie granic dziecku-konsekwencja w wychowaniu

Znaczenie relacji rodzinnych dla rozwoju emocjonalnego dziecka.

Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców.

profilaktyka,

psychoedukacja,

rozwiązywanie problemów wychowawczych

Aleksandra Bronowicka
3

Punk konsultacyjny dla rodziców uczniów z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, społecznymi działający w każdy wtorek godz. 16-17

Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców.

profilaktyka,

psychoedukacja,

rozwiązywanie problemów wychowawczych

Aleksandra Bronowicka,

Małgorzata Kruszakin

4 Dyżury dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, 3 w Oławie w ramach konsultacji dla rodziców organizowanych przez szkołę. Konsultacje dla rodziców na terenie szkoły. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne Aleksandra Bronowicka, Małgorzata Kruszakin
5

Rozmowy, spotkania     indywidualne wspierające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów skierowane do rodziców

Konsultacje dla rodziców na terenie Poradni Doradztwo zawodowe Aleksandra Bronowicka
  Beata Jakubowska     Psycholog
1.

Spotkania psychedukacyjne dla rodziców, porady bez badań, instruktaże wychowawcze, poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczna rodzinie:

Zakres tematyczny:

- Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- zakres diagnostyki psychopedagogicznej, popularyzacja działań Poradni,

- Akademia Rodziców (pomoc w zakresie promowania zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w sieci, środowiska i wobec zagrożeń ze stosowaniem nowoczesnych technologii przez dzieci i młodzież, monitoring czasu wolnego i jego organizacja,

promowanie zajęć rozwijających zainteresowania upowszechniające wiedzę dotyczącą problematyki zdrowia psychicznego).

Rodzice.

Podniesienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka, zagrożeniach rozwoju, przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności edukacyjnych, rozwiązywanie problemów, szybka interwencja w kryzysie.

Podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, wsparcie w nauce własnego dziecka.

 
2. Wsparcie interdyscyplinarne – szybka interwencja w kryzysie Rodzice Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych,.  
3. Terapia rodzinna Rodzice Pomoc psychologiczna rodzinie w trudnych sytuacjach, poprawy relacji, zmian w zachowaniu, budowania planu rodzicielskiego.  
4. Dostarczanie materiałów instruktażowych i opracowanie indywidualnych zaleceń do pracy z dzieckiem w domu   Podniesienie wiedzy i kompetencji rodzicielskich, stosowanie efektywnej pomocy dziecku w domu  
  Dominika Kędzierska     Psycholog / neuroterapeuta
 

Porady indywidualne

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli uczniów z trudnościami szkolnymi pierwszy poniedziałek miesiąca 15;30-17;00

 

Udzielanie informacji o sposobach prowadzenia terapii i pomocy

- wyjaśnianie przyczyn zaburzeń i wspólne określanie strategii postępowania i profilaktyki uwzględniając potrzeby i mocne strony dziecka

 
1. Konsultacje   - dot. problemów wychowawczych dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Dziecko w   kryzysie.  
2.

Porady zbiorowe:

Dyżury w szkołach

„Wsparcie psychologiczne   i poradnictwo wychowawcze dla uczniów z trudnościami szkolnymi w tym zachowaniu, emocjach i poznawczych

  Wsparcie rodziców w problemach dzieci i ich rodzin. Wspomaganie.  
3. Obserwacje, mediacje interwencje na terenie szkół i przedszkoli,   Wsparcie rodziców w problemach dzieci i ich rodzin.  
4.

Prelekcje/Wykłady:

1.Metoda komunikacji opartej na współpracy pomocą dla rodzin w relacjach ze swoimi dziećmi.

2.Wzorce myślenia a zachowanie. Jak określić styl uczenia się dziecka i dostosować metody pracy tak, by efektywniej się uczyło.

3.Agresja mechanizmy powstawania i metody przeciwdziałania w szkole i w domu.

4.Depresja u dzieci, objawy, przeciwdziałanie, sposoby pomocy dziecku w domu i w szkole

5.Jak zwiększać motywację do nauki stosując metodę opartą na współpracy

6.Między dzieciństwem a dorosłością -adolescencja Sylwetka ucznia okresu średniego dzieciństwa: zagrożenia, sposoby radzenia sobie, charakterystyka rozwoju społeczno-emocjonalno-moralnego.

1.Rozwój społeczno-emocjonalny małego dziecka w kontekście uwarunkowań charakterologicznych i temperamentalnych.

2.Jak przygotować dziecko na pierwsze dni pobytu w przedszkolu.

3.Nieśmiały esktrawertyk czy towarzyski introwertyk. Jak pomóc dziecku w przezwyciężeniu lęku społecznego.

4.Sposoby podwyższające samoocenę dziecka w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w szkole.

 

Wsparcie wychowawcze.

Rozwiązywanie problemów związanych z uczeniem się. Wspomaganie.

Profilaktyka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wspomaganie, profilaktyka.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych.

Wsparcie wychowawcze.

Wsparcie wychowawcze.

 
5.

Terapia / psychoterapia.

Terapia EEG Biofeedback.

 

Zaburzenia emocjonalne i społeczne u dzieci i młodzieży

Terapia zaburzeń zachowania, emocji rozwojowych i koncentracji uwagi.

 
6.

Badania przesiewowe

samooceny, rodzaju dominującej inteligencji, stylu uczenia się, charakteru, motywacji i lęku szkolnego

  Wsparcie dydaktyczne i wychowawcze.  
7.

Działalność informacyjna artykuły zamieszczone na stronie internetowej:

„Wzorce myślenia a zachowanie. Jak określić styl uczenia się dziecka i dostosować metody pracy takk by efektywniej się uczyło”. Czas realizacji grudzień 2017.

  Wsparcie dydaktyczne i wychowawcze.  
  Małgorzata Kruszakin    

Pedagog/

psychoterapeuta

1. Konsultacje. Rodzice dzieci / uczniów objętych edukacja na kolejnych poziomach. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.  
2. Działalność informacyjna. Szkoły, przedszkola, placówki w rejonie działania. Wspomaganie.  
3.

W ykłady/prelekcje.

„Uczeń z trudnościami szkolnymi – stosowane metody i formy pracy z dzieckiem, uczniem w domu”.

Rodzice dzieci / uczniów objętych edukacja na kolejnych poziomach. Uczeń z trudnościami szkolnymi – stosowane metody i formy pracy z dzieckiem, uczniem w domu wspomagające w procesie edukacji na kolejnych poziomach edukacji w celu osiągnięcia sukcesu w nauce.  
4.

Wykłady/prelekcje.

„Rodzic wystarczająco dobry” – kształtowanie relacji rodzic – dziecko.

Rodzice dzieci / uczniów objętych edukacja na kolejnych poziomach. Wspomaganie.  
5.

Wykład/prelekcja.

„Przy mnie bądź” – wpływ rozwodu/separacji rodziców na funkcjonowanie emocjonalne dzieci i młodzieży.

Rodzice dzieci / uczniów objętych edukacja na kolejnych poziomach.

Wpieranie rodziny w kryzysie.

Wspomaganie.

 
 

Beata Kuczyńska-Gigołła

Agata Piotrowska

   

Pedagog

Pedagog/Logopeda

1. „ Nowe rozwiązania w prawie oświatowym”. Rodzice uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli. Wspomaganie

Beata Kuczyńska Gigołła

Agata Piotrowska

2. „ Nowe rozwiązania na rzecz uczniów z SPE”. Rodzice uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli. Wspomaganie

Beata Kuczyńska Gigołła

Agata Piotrowska

3.

„Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym – zmiany w prawie oświatowym”.

Rodzice uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli. Wspomaganie

Beata Kuczyńska Gigołła

Agata Piotrowska

4. Porady, konsultacje, informacje dla rodziców dzieci ubiegających się o opinię w sprawie WWR oraz realizujących zajęcia w PPP w Oławie Rodzice małych dzieci Wspomaganie Beata Kuczyńska-Gigołła
5.

„Szkoła branżowa i co dalej?”- prelekcja

Rodzice gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych Wspomaganie Beata Kuczyńska-Gigołła
6.

Konsultacje w zakresie trudności rozwojowych małych dzieci.

Instruktaż dla rodziców małych dzieci.

Rodzice dzieci w wieku 2 – 7 lat. Wspomaganie. Beata Kuczyńska-Gigołła
7. Porady i wsparcie dla rodziców mających problemy wychowawcze. Rodzice i opiekunowie dzieci/uczniów Wspomaganie. Beata Kuczyńska-Gigołła
8. Konsultacje dla rodziców, wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Rodzice i opiekunowie dzieci/uczniów Wspomaganie. Beata Kuczyńska-Gigołła
9. „Gotowość szkolna”- prelekcja Rodzice dzieci przedszkolnych. Wspomaganie. Beata Kuczyńska-Gigołła.
10. „Mamo, tato posłuchajcie jak mówię” – rozwój mowy a późniejsze osiągnięcia edukacyjne dziecka. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz I etapem edukacji. Psychoedukacja. Agata Piotrowska
11. „Czytanie to dobra zabawa”. Rodzice dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I - III. Psychoedukacja. Agata Piotrowska.
  Anna Mazur-Grasza    

Psycholog/

neuroterapeuta

1.

Pomoc i wsparcie dla rodziców dzieci z zachowaniami problemowymi, w tym dzieci niepełnosprawnych – spotkania warsztatowe, konsultacyjne, poradnictwo ukierunkowane na:

- diagnozę sytuacji rodzinnej,

- trening umiejętności wychowawczych.

Rodzice/opiekunowie dzieci z zachowaniami problemowymi. Wsparcie dla rodziców, podnoszenie ich kompetencji wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.  
2. Interwencje kryzysowe – spotkania wspierające w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Rodzice/opiekunowie i rodzeństwo. Wsparcie i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.  
3. Działania mediacyjne w sytuacji konfliktu między rodzicami a szkołą. Rodzice/opiekunowie. Wsparcie i pomoc w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej między rodzicami a szkołą.  
4. Porady bez badań i konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów Rodzice/opiekunowie. Rozpoznawanie potrzeb i problemów rodziców i poszukiwanie dla nich ukierunkowanej pomocy i wsparcia.    
5.

Punkt Konsultacyjny Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań.

Punkt Konsultacyjny Terapii EEG-biofeedback.

Rodzice/opiekunowie. Wsparcie w pomocy dziecku z problemami rozwojowymi.  
6. Wsparcie dla rodziców dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny – wykłady, prelekcje, porady, konsultacje. Rodzice/opiekunowie. Wsparcie rodziców w podjęciu decyzji o rozpoczęciu bądź odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.  
  Małgorzata Miętkiewicz     Pedagog
1.

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci mających trudności w nauce.

Rodzice dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną.

Rodzice uczniów klas IV-VII, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Rozwiązywanie bieżących problemów, omawianie spraw dzieci będących pod opieką poradni, ustalanie dalszych działań pomocowych, instruktaż pracy z dzieckiem w domu,  
2.

Punkt konsultacyjny dla rodziców małych dzieci.

Rodzice małych dzieci

Pomoc rodzicom w ocenie rozwoju dziecka, ustalanie dalszych działań pomocowych w zależności od zdiagnozowanego problemu, ukierunkowanie dalszych działań rodziców  
3.

„Moje dziecko rozpoczyna edukację” – warsztaty dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci klas I szkoły podstawowej. Przekazanie podstawowych informacji na temat zasad pracy z dzieckiem rozpoczynającym edukację szkolną. Wypracowanie sposobów pracy na podstawie indywidualnych przypadków.  
4. „Moje dziecko ma trudności w nauce” – warsztaty dla rodziców dzieci klas I – III szkoły podstawowej. Rodzice dzieci klas I – III szkoły podstawowej.

Zdefiniowanie i przybliżenie problemu „trudności w nauce” oraz najczęstszych przyczyn ich powstawania.

Wypracowanie wspólnych zasad pracy z dzieckiem w celu rozpoznania i eliminowania tych trudności w początkowym etapie edukacji.

 
5. Konsultacje dla rodziców w placówkach w ramach dyżurów.

Rodzice objętych etapem edukacji wczesnoszkolnej.

Rodzice uczniów kl. IV - VII.

Rodzice uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Rozwiązywanie bieżących problemów, omawianie spraw dzieci, uczniów będących pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustalanie dalszych działań pomocowych,   instruktaż pracy z dzieckiem, uczniem w domu.  
  Marzena Mondzelewska     Psycholog

1.

„Bajki i opowiadania terapęutyczne-wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Rodzice małych dzieci.

Profilaktyka.

Psychoedukacja:

- rozwiązywanie problemów wychowawczych

- wsparcie psychologiczne.

Wspomaganie.

 

2.

„Dziecięce lęki-jak je oswajać”.

Rodzice dzieci 5 – 6 letnich.

Profilaktyka.

Psychoedukacja:

- rozwiązywanie problemów wychowawczych,

- wsparcie psychologiczne.

Wspomaganie.

 
3. Nadmierne korzystanie z Internetu -psychologiczne konsekwencje.

Rodzice objętych edukacją wczesnoszkolną.

Rodzice uczniów klas IV-VII, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych.

Profilaktyka.

Psychoedukacja:

- rozwiązywanie problemów wychowawczych.

- wsparcie psychologiczne.

Wspomaganie.

 

4.

Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces szkolny.

Rodzice objętych edukacją wczesnoszkolną.

Profilaktyka.

Psychoedukacja:

- rozwiązywanie problemów wychowawczych,

- wsparcie psychologiczne

Wspomaganie.

 
 

Anna Poparda-Amrogowicz

Agata Piotrowska

   

Pedagog

logopeda

1.

Prelekcja pt.: „Mamo, Tato posłuchajcie jak mówię” – prawidłowy rozwój mowy oraz praktyczne ćwiczenia stymulujące mowę i aparat artykulacyjny. Rodzice małych dzieci, rodzice dzieci 5-6 letnich oraz objętych edukacją wczesnoszkolną.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Wspomaganie.

Logopeda

A.Poparda-Amrogowicz

A. Piotrowska

2.

Dzień Bezpłatnych Diagnoz i Konsultacji Logopedycznych 2017

- stosowanie obserwacji kierowanej z wykorzystaniem kwestionariusza KIRMIK (IBE) w celu wykrycia opóźnień w rozwoju odbioru i nadawania mowy.

Zainteresowani rodzice dzieci w wieku (1-3 r. ż), których rozwój psychomotoryczny i rozwój mowy budzi niepokój.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Wsparcie i wspomaganie.

Logopeda

A.Poparda-Amrogowicz

Elżbieta Brezdeń

Agata Piotrowska

3. Porady – konsultacje indywidualne według potrzeb i zgłoszeń. Zainteresowani rodzice.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Wspomaganie.

Pedagog

A.Poparda-Amrogowicz

  Ewa Walejewska     Pedagog / doradca zawodowy
1.

Prelekcja, wykład:

„Potrzeby psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej. Psychoedukacja.  
2. Wykład, porady, konsultacje zbiorowe, indywidualne: Uczeń z chorobą przewlekła w grupie przedszkolnej, klasie. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Psychoedukacja.  
3.

Wykład: „Czas wolny?”

Co robi moje dziecko po zajęciach w szkole?

Rodzice uczniów szkoły podstawowej. Psychoedukacja.  
4. Warsztaty: ”Rola bajki w rozwoju dziecka w ramach projektu: „Podaruj mi bajkę”. Rodzice uczniów niepełnosprawnych. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Psychoedukacja.  
5. Prelekcja, prezentacja: Wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu – życiowa decyzja. Rodzice uczniów gimnazjum. Wspomaganie.  
6. Wykład: „Mamo, tato, kim będę? – odkrywanie predyspozycji dziecka. Rodzice uczniów szkoły podstawowej. Psychoedukacja  
7. Wykład: „W każdym dziecku tkwi potencjał” – wyzwalanie aktywności własnej. Rodzice uczniów szkoły podstawowej. Psychoedukacja  
  Danuta Troska     Doradca zawodowy
1. Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów korzystających z indywidualnych porad zawodowych; Rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wspieranie rodziców pomagających w wyborach zawodowych swoim dzieciom.  
2.

Spotkania z rodzicami

w czasie zebrań szkolnych;

Prelekcja „ Jak wspierać dziecko w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej”.

( zgodnie z zainteresowaniem i oczekiwaniami ze strony szkoły)

Rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Promowanie działań doradczych oraz wspieranie rodziców pomagających w wyborach zawodowych swoim dzieciom.

Udostępnianie rodzicom informacji zawodowej

 
3. Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier. Rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nawiązywanie współpracy i   korzystanie z doświadczeń zawodowych dorosłych dla celów edukacyjno-informacyjnych.  

                                                                    Opracowanie                                                                                                                                                                Halina  Pawińska                                                                                                                                                                 Dyrektor POPPPiDM

Wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w ramach oferty skierowanej do rodziców zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2017 roku.


Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl