Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznej

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego

pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława

tel./fax. (0-71) 30-33-923, 313-22-39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OŁAWIE SKIEROWANA DO RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Lp.

Temat i forma pomocy:

- porady

- konsultacje: indywidualne, zbiorowe

- warsztaty

- szkolenia

- wykłady

- prelekcje

- działalność informacyjna

- mediacje

- inne

Grupa odbiorców:

- rodzice małych dzieci

- rodzice dzieci 5 -6 letnich

- rodzice dzieci objętych I etapem edukacji

- rodzice dzieci/uczniów klas IV – VI, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych

Cele:

- profilaktyka

- psychoedukacja

- rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

- wspomaganie.

 

Specjalista:

psycholog

psychoterapeuta

pedagog

terapeuta pedagogiczny

doradca zawodowy

neuroterapeuta

psychoterapeuta

logopeda

  Beata Jakubowska     Psycholog
1.

Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, porady bez badań, instruktaże wychowawcze, poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczna rodzinie:

Zakres tematyczny:

- Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, - zakres diagnostyki psychopedagogicznej, popularyzacja działań Poradni,

- Akademia Rodziców (pomoc w zakresie promowania zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w sieci, środowiska i wobec zagrożeń ze stosowaniem nowoczesnych technologii przez dzieci i młodzież, monitoring czasu wolnego i jego organizacja, promowanie zajęć rozwijających zainteresowania upowszechniające wiedzę dotyczącą problematyki zdrowia psychicznego, stymulacji rozwoju dziecka młodszego w związku z wczesnym rozpoczęciem edukacji szkolnej).

 

- rodzice dzieci/uczniów Podniesienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka, ucznia, o zagrożeniach rozwoju, przyczynach niepowodzeń szkolnych i trudności edukacyjnych, rozwiązywanie problemów, szybka interwencja w kryzysie.  
2. Wsparcie interdyscyplinarne – szybka interwencja w kryzysie. - rodzice dzieci/uczniów Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.  
3. Terapia rodzinna. - rodzice dzieci/uczniów Pomoc psychologiczna rodzinie w trudnych sytuacjach, poprawy relacji, zmian w zachowaniu, budowania planu rodzicielskiego.  
4. Dostarczanie materiałów instruktażowych i opracowanie indywidualnych zaleceń do pracy z dzieckiem w domu. - rodzice dzieci/uczniów Podniesienie kompetencji rodzicielskich, stosowanie efektywnej pomocy dziecku w domu, pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka  
  Dominika Kędzierska     Psycholog / neuroterapeuta
1.

Dyżury w szkołach.

Konsultacje zbiorowe.

Konsultacje indywidualne.

- rodzice uczniów objętych I etapem edukacji

- rodzice uczniów objętych II

etapem edukacji

- rodzice uczniów gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych

 

Wsparcie psychologiczne dla rodzin uczniów z trudnościami szkolnymi.  
2. Punkt konsultacyjny prowadzony na terenie PPP „Dla rodziców dzieci z trudnościami szkolnymi”.

- rodzice małych dzieci,

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich,

- rodzice uczniów objętych I etapem edukacji

- rodzice uczniów objętych II

etapem edukacji

- rodzice uczniów gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych

 

Wspomaganie i udzielanie informacji o sposobach prowadzenia wsparcia, pomocy i terapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
3.

Wykład/Prelekcja nt.:

„Rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny małego dziecka”.

- rodzice małych dzieci,

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich

   
4.

Wykład/Prelekcja nt.

„Charakter dziecka”.

- rodzice małych dzieci,

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich

Określenie typów charakteru i sposobów rozwijania mocnych stron i cech dziecka.  
5.

Wykład/Prelekcja nt.;

„Przedszkole to przygoda – jak pomóc dziecku zaadaptować się do warunków w przedszkolu”.

- rodzice małych dzieci,

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich

 

 

6.

Wykład/Prelekcja nt.:

„Wywieranie wpływu, zachęcanie do współpracy jako alternatywy karania”.

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich,

- rodzice dzieci objętych I etapem edukacji,

- rodzice dzieci objętych II etapem edukacji,

 

Określenie alternatyw karania .

Określenie sposobów zachęcania do samodzielności.

 
7.

Wykład/Prelekcja nt.:

„Introwertyzm i ekstrawersja u dzieci. Postępowanie wychowawcze zwiększające potencjał dziecka”.

- zainteresowani rodzice

Zalety i wady introwertyzmu i ekstrawertyzmu.

Sposoby postępowania wychowawczego.

 
8.

Wykład/Prelekcja nt.:

„Samoocena dziecka. Przyczyny i skutki obniżenia samooceny. Zasady programu asertywności jako sposoby pomocy dziecku nieśmiałemu”.

- zainteresowani rodzice

Zdefiniowanie samooceny.

Określenie przyczyn i objawów obniżenia samooceny u dziecka.

 
9.

Wykład/Prelekcja nt.:

„Wyzwoleni rodzice. Zasady efektywnego komunikowania się z dziećmi w rodzinie”.

„Narkotyki – na pewno nie moje dziecko”.

„10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców”.

„Talenty dziecka”.

„Kłamstwa i kradzieże nastolatków – przyczyny występowania i działania zaradcze”.

„Kiedy rodzice się rozchodzą – kryzys widziany oczami dziecka”.

- zainteresowani rodzice

Profilaktyka.

Wychowanie.

 
  Małgorzata Kruszakin    

Pedagog /

psychoterapeuta

1. Po co nam obowiązki?.

- rodzice objętych I etapem edukacji

- rodzice uczniów klas IV-VI,

Psychoedukacja  
2. Błędy popełniane przez najlepszych rodziców.

- rodzice małych dzieci

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich

 

Psychoedukacja  
3. Zanim dorosnę o tym jak wspierać nastolatka.

- rodzice ucz.kl. IV_VI,

- rodzice uczniów gimnazjum,

Psychoedukacja

 

 
4.

Punkt konsultacyjny

dla rodziców i nauczycieli.

- rodzice Rozwiązywanie problemów wychowawczych  
5. Niewidzialna więź czyli jak tworzyć bezpieczne przywiązanie rodzic dziecko. - rodzice małych dzieci Wykład, psychoedukacja  
  Anna Mazur-Grasza    

Psycholog /

neuroterapeuta

 

1.

Pomoc i wsparcie dla rodziców dzieci z zachowaniami problemowymi, w tym dzieci niepełnosprawnych – spotkania warsztatowe, konsultacyjne, poradnictwo ukierunkowane na:

- diagnozę sytuacji rodzinnej,

- trening umiejętności wychowawczych.

 

- rodzice/opiekunowie dzieci z zachowaniami problemowymi Wsparcie dla rodziców, podnoszenie ich kompetencji wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.  
2.

Interwencje kryzysowe –

spotkania wspierające w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

- rodzice/opiekunowie i rodzeństwo. Wsparcie i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.  
3. Działania mediacyjne w sytuacji konfliktu między rodzicami a szkołą. - rodzice/opiekunowie Wsparcie i pomoc w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej między rodzicami a szkołą.  
4. Porady bez badań i konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów. - rodzice/opiekunowie Rozpoznawanie potrzeb i problemów rodziców i poszukiwanie dla nich ukierunkowanej pomocy i wsparcia.  

5.

6.

Punkt Konsultacyjny Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań.

Punkt Konsultacyjny Terapii EEG-biofeedback.

- rodzice/opiekunowie

Rozbudzanie ciekawości poznawczej w zakresie wiedzy o świecie i rozumienia świata.

Wsparcie w pomocy dziecku z problemami rozwojowymi.

 
7. Wsparcie dla rodziców dzieci z problemami adaptacyjnymi rozpoczynających przedszkole, obowiązek szkolny – wykłady, prelekcje, porady, konsultacje. - rodzice/opiekunowie Wsparcie rodziców w podjęciu decyzji o rozpoczęciu bądź odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.  
8. Wsparcie i pomoc dla rodziców dzieci zdolnych na wszystkich poziomach kształcenia – warsztaty, konsultacje, poradnictwo, opiniowanie. Rodzice/opiekunowie Wsparcie i ukierunkowanie rodziców na pomoc dziecku uzdolnionemu.  
  Małgorzata Miętkiewicz     Pedagog
1.

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci mających trudności w nauce.

 

- rodzice dzieci objętych I etapem edukacji

- rodzice uczniów klas IV-VI, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych

 

Rozwiązywanie bieżących problemów, omawianie spraw dzieci będących pod opieką poradni, ustalanie dalszych działań pomocowych, instruktaż pracy z dzieckiem w domu,  
2.

Punkt konsultacyjny dla rodziców małych dzieci.

 

- rodzice małych dzieci

 

Rpomoc rodzicom w ocenie rozwoju dziecka, ustalanie dalszych działań pomocowych w zależności od zdiagnozowanego problemu, ukierunkowanie dalszych działań rodziców  
3.

„Moje dziecko rozpoczyna edukację” – warsztaty dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

- rodzice dzieci klas I szkoły podstawowej. Przekazanie podstawowych informacji na temat zasad pracy z dzieckiem rozpoczynającym edukację szkolną. Wypracowanie sposobów pracy na podstawie indywidualnych przypadków.  
4. „Moje dziecko ma trudności w nauce” – warsztaty dla rodziców dzieci klas I – III szkoły podstawowej. - rodzice dzieci klas I – III szkoły podstawowej.

Zdefiniowanie i przybliżenei problemu „trudności w nauce” oraz najczęstszych przyczyn ich powstawania.

Wypracowanie wspólnych zasad pracy z dzieckiem w celu rozpoznania i eliminowania tych trudności w początkowym etapie edukacji.

 
5. Konsultacje dla rodziców w placówkach w ramach dyżurów.

- rodzice objętych I etapem edukacji.

- rodzice uczniów objętych II etapem eduakcji,

- rodzice uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Rozwiązywanie bieżących problemów, omawianie spraw dzieci, uczniów będących pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustalanie dalszych działań pomocowych, instruktaż pracy z dzieckiem, uczniem w domu.  
  Marzena Mondzelewska     Psycholog
1. Konsultacje indywidualne i porady bez badań dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.

- rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,

- rodzice dzieci objętych I etapem edukacji,

- rodzice dzieci objętych II etapem edukacji,

- rodzice uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Psychoedukacja.

Pomoc psychologiczna.

 

2. „Trudności w uczeniu się, jak im zapobiegać?”. - rodzice dzieci i etapu edukacji.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Rozwiązywanie problemów. wychowawczych, dydaktycznych.

Pomoc psychologiczna.

Wspomaganie.

 

 
3. „Sztuka opowiadania – bajki i opowiadania terapeutyczne – jak je wykorzystywać i tworzyć własne”. - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Rozwiązywanie problemów. wychowawczych, dydaktycznych.

Pomoc psychologiczna.

Wspomaganie.

 

 
4. „Dziecięce lęki, jak je oswajać”. - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Rozwiązywanie problemów. wychowawczych, dydaktycznych.

Pomoc psychologiczna.

Wspomaganie.

 

 
5. „O gotowości szkolnej dziecka”. - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Rozwiązywanie problemów. wychowawczych, dydaktycznych.

Pomoc psychologiczna.

Wspomaganie.

 

 
6. „Moje nadpobudliwe dziecko”. - rodzice dzieci objęte I i II etapem edukacji.

Profilaktyka.

Psychoedukacja.

Rozwiązywanie problemów. wychowawczych, dydaktycznych.

Pomoc psychologiczna.

Wspomaganie.

 

 
 

Agata Piotrowska

Anna Poparda-Amrogowicz

   

Pedagog

logopeda

1. „Mamo, Tato posłuchajcie jak mówię. Prelekcja na temat rozwoju mowy”. - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Zapoznanie z etapami w rozwoju mowy dziecka, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w wymowie, zapoznanie z przyczynami opóźnionego rozwoju mowy. Poznanieobjawów opóźnionego rozwoju mowy. Zapoznanie ze sposobami stymulacji funkcji psychomotorycznych sprzyjających rozwojowi mowy.  logopeda
2. Wykład/Prelekcja – Jakie jest moje dziecko? Czyli wpływ temperamentu na zachowanie i wychowanie dziecka. - rodzice uczniów szkół podstawowych. Określenie typu osobowości rodzica i dziecka. - Omówienie czterech temperamentów: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk pedagog
3. Wykład/Prelekcja - Uzależnienie od mass – mediów. - rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. zagadnienia pozytywnego i negatywnego wpływu komputera, gier komputerowych Internetu i telewizji, przedstawienie objawów uzależnienia, sugestie radzenia sobie w przypadku dzieci uzależnionych od mass mediów. pedagog
4. „Czytanie to dobra zabawa”.

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich

- rodzice uczniów objętych I etapem eduakcji.

Zapoznanie z praktycznymi metodami nauki czytania krok po kroku (sylaby otwarte, zamknięte, proste wyrazy i zdania oraz nauka czytania ze zrozumieniem. 

Pedagog

logopeda

 

Anna Poparda-Amrogowicz

Agata Piotrowska

   

Pedagog

logopeda

1. Prelekcja/Wykład: „Zdrowe dzieci – sztuka odżywiania dzieci szkolnych oraz prawidłowego karmienia”.

- rodzice dzieci 5-6 letnich,

- rodzice dzieci objętych I etapem edukacji

Uświadomienie rodzicom, że dieta może być źródłem odporności u dzieci,

nauka prawidłowego picia z butelki

 
2. Prelekcja/Wykład: „Czy jest jakaś szansa by motywować dziecko do nauki?”.

- rodzice dzieci objętych I etapem edukacji,

- rodzice uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum

Uświadomienie czym jest motywacja, jaką rolę pełnią rodzice w kształtowaniu obrazu własnej osoby, przykładowe techniki i formy wzmacniania dzieci w procesie uczenia się.  
3. Dzień Diagnoz Logopedycznych pod hasłem „Sprawdź jak mówię”- Punkt Diagnozy i Konsultacji, reklama informacyjna zachęcająca do udziału w Punkcie. - rodzice wraz z dziećmi Zachęcanie rodziców do korzystania z oferty Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego, udzielanie porad w zakresie zaburzeń kompetencji językowych u dzieci, promowanie oddziaływań profilaktycznych.  
  Danuta Troska     Doradca zawodowy
1. Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów korzystających z indywidualnych porad zawodowych. - rodzice uczniów szkół ponadgimnazjlnych. Wspieranie rodziców pomagających w wyborach zawodowych swoim dzieciom.  
2. Spotkania z rodzicami w czasie zebrań szkolnych, Punkt Informacji Zawodowej (zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami szkoły). - rodzice uczniów szkół ponagimnazjalnych.

Promowanie działań doradczych oraz wspieranie rodziców jako osób pomagających w wyborach zawodowych swoim dzieciom.

Udostępnianie rodzicom informacji zawodowej.

 
3. Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier. - rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nawiązywanie współpracy i korzystanie z doświadczeń zawodowych osób dorosłych dla celów edukacyjno-informacyjnych.  
  Ewa Walejewska     Pedagog / doradca zawodowy
1. Potrzeby psychofizyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym –prelekcja. - rodzice dzieci 5 – 6 letnich oraz rodzice objętych I etapem edukacji Psychoedukacja, dostarczenie wiedzy dotyczącej. potrzeb psychofizycznych dzieci i możliwości ich zaspokajania  
2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych –prelekcja. - rodzice dzieci objętych I etapem edukacji Dostarczenie wiedzy na temat możliwości wspierania ucznia i zapewnienia mu optymalnego rozwoju  
3. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu- życiowa decyzja( wykład, praca w małych grupach). - rodzice uczniów klas II i III gimnazjum Wzbogacanie wiedzy na temat pomocy dzieciom w wyborze ścieżki zawodowej, uświadomienie roli obserwacji dziecka, rozmowy z nim oraz doświadczeń dziecka z wykonywaniu prostych prac  
4.

Kształtowanie kompetencji i zdolności dziecka oraz wyzwalanie aktywności własnej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym:

„W każdym dziecku tkwi potencjał”.

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich oraz rodzice uczniów objętych I etapem edukacji Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności dzieci i zapewnieniu im optymalnego rozwoju.  
  Elżbieta Brezdeń     logopeda
1. Konsultacje: indywidualne.

- rodzice małych dzieci,

- rodzice dzieci 5 – 6 letnich oraz objętych I Iii etapem edukacji.

 

Profilaktyka.

Wspomaganie.

 

Opracowanie:

Halina Pawińska

Dyrektor POPPPiDM

w Oławie

Wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w ramach oferty skierowanej do rodziców zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 09.09.2016 roku.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl