Statut

Statut Przedszkola Publicznego w Polwicy

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Polwicy nr 23.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Domaniów. Nadzór nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne w Polwicy

55-216 Domaniów

4.   Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami ).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół./Dz.U. Nr 61 z 2001 r. ze zmianami /
 4. Ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r.( Dz.U.z 2005 r. Nr 249,poz. 2104 z póź. zm. ),
 5. Niniejszego statutu.

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktówykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomośi umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2.   Do zadań przedszkola należy:

 1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,
 2. realizacja podstawy programowej,
 3. organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie rodziców,
 4. dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem przedszkolnym;
 5. prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokumentację spraw pracowniczych,
 6. współpraca z rodzicami, instytucjami wspomagającymi i środowiskiem lokalnym.
 7. udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

§ 3

 1. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniona stałą opiekę nauczyciela.
 2. Poza terenem przedszkola, zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów, zapewnia się opiekę 1-2 osoby na 10 dzieci. Każde wyjście poza teren przedszkola wymaga pisemnej zgody dyrektora. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ).
 3. Dziecko powinno być przyprowadzanie i odbierane z przedszkola przez rodziców /opiekunów /lub upoważnioną   przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 4. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 5. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr Dowodu Osobistego wskazanego przez rodziców i własnoręczny podpis rodzica.
 6. Dzieci nie są wydawane osobom niepełnoletnim i osobom nietrzeźwym.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

Organizacja przedszkola

§ 4

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku a kończy się 31 sierpnia następnego roku .
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala wójt gminy na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami .
 3. W okresie ferii szkolnych , przy zmniejszonej frekwencji dzieci, może funkcjonować jedna grupa dzieci.
 4. W zależności od potrzeb rodziców , za zgodą organu prowadzącego przedszkole może być czynne w soboty. Liczba dzieci zgłoszonych 14 dni wcześniej powinna być większa niż 10.

§ 5

 1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 6

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dniaprzez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz. 16.00.
 3. W przedszkolu dzieci spożywają 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono oddział, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 5. Dyrektor może zmienić organizację dnia pracy w przedszkolu.
 6. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00

§ 7

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Wybór programu należy do nauczyciela oddziału spośród programów dopuszczonych do użytku. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
 2. Na wniosek rodziców realizowany program może być wzbogacony o proponowane przez nich treści i metody. W przypadku gdyby wzbogacenie programu przedszkolnego wiązałoby się z nakładami finansowymi, rodzice winni ponieść w całości związane z tym wydatki.
 3. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 8

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 3. Organizację i terminy zajęć dodatkowych określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
 4. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych, na życzenie rodziców dyrektor organizuje naukę religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

§ 10

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb śz uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a szczególności:

         a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem  fizycznym jaki i psychicznym,

c)   stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp ppoż.,

d)   współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2.   Zadania, o których mowa w ust.2 realizowane są we współpracy z:

a)  rodzicami,

b)  nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c) Poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

a)  rodziców,

b) dyrektora przedszkola

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem,

d) poradni,

e) pomocy nauczyciela

f) pracownika socjalnego,

g) asystenta rodziny,

h) kuratora sadowego,

5.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, i logopedycznych

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom, nauczycielom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 11

1 . Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a) jednego nauczyciela w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału,

b) dwóch nauczycieli w przypadku 10 godzinnego czasu pracy oddziału.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 12

1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz obniżenie lub całkowite zwolnienie z tych opłat ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXXVII/247/13 Rady Gminy Domaniów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat zaz wychowania przedszkolnego oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domaniów.

2.   Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

3.   Warunkiem częściowego zwolnienia z opłat o których mowa w pkt 2 jest osiąganie przez rodziców (opiekunów prawnych ) dochodu, który ustalony na podstawie art. 8, ust.1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 )w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

- 150 % dochodu – stawka wynosi 0,25 zł

- 200 % dochodu – stawka wynosi 0,50 zł

- 250 % dochodu – stawka wynosi 0,75 zł

4.   Warunkiem całkowitego zwolnienia z opłat o których mowa w pkt 2 jest osiąganie przez rodziców(opiekunów prawnych) dochodu, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty określonej art. 8, ust.1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ).

5.   Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust.3 zobowiązani są złożyć wniosek i stosowne oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.

6. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje Decyzja wydana przez Wójta Gminy Domaniów.

.

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 3. W oddziałach, w których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15 – 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniuz poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

§ 14

 

1.   Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) 3 sale zabaw,

b) jadalnię,

c) szatnię,

d) zaplecze kuchenno – magazynowe,

e) ogród z wyposażeniem do zabawy.

Organy przedszkola

 

§ 15

1.   Organami przedszkola są:

a) Dyrektor,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

2.   Całokształtem przedszkola kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy.

3.   Dyrektor odpowiada przed Wójtem Gminy za organizację i wyniki pracy przedszkola, za  realizację zarządzeń Wójta oraz zadań, które nakłada nań ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

4. Dyrektor w szczególności :

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,

c) reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

e) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników,

5. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także  bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole i poza obiektem do niego należącym.

6.  Podczas nieobecności dyrektora, przedszkolem kieruje wyznaczony nauczyciel.

7. Zadania dyrektora są następujące:

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez ewaluację wewnętrzną, kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oraz wspomaganie nauczycieli  w realizacji ich zadań,

c) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)   ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców /prawnych opiekunów/,

e) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

f)   przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał rady rodziców,

g) wstrzymywanie uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy,

h) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

i)    kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

j) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

k) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

l)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

ł)    współdziałanie ze związkami zawodowymi wskazanymi przez pracowników,

m)  administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

n)   opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia,

o) dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

p) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 16

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym składającym się z nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizującym zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki, określone w ustawie o systemie oświaty i zgodne z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

2. W szczególności do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)   uchwalanie i nowelizowanie Statutu przedszkola,

b)   zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

c)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola

b) projekt planu finansowego przedszkola

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć      w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

e) program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela

§ 17

1. Rada rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opiniującą i wspierającą działalność statutową przedszkola zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

2. Celem współpracy jest:

a) spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,

b) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu,

c) zaznajamianie rodziców z organizacją nauczania oraz z zadaniami wynikającymi      z planów pracy przedszkola,

d) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju przedszkola.

3. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady rodziców. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z interesem przedszkola, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przekazuje do rozstrzygnięcia wójtowi gminy.

4. Rada rodziców może podejmować zadania własne i gromadzić fundusze przeznaczone na realizację zadań własnych, związanych z funkcją wychowawczą i opiekuńczą przedszkola oraz zapewnieniem odpowiednich warunków pobytu dzieci w przedszkolu.

5. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola. Jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 34, ust.2 ustawy            o systemie oświaty.

§ 18

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania , programu rozwoju przedszkola oraz planów pracy w danym oddziale,

b)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju                    i zachowania,

c) wyrażania i przekazywania dyrektorowi, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

2. Rodzice spotykają się z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w terminach ustalonych na pierwszym zebraniu z rodzicami. Spotkania z rodzicami powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 19

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora. W takim przypadku organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

3. Jeśli decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub interesem przedszkolnym i mogą wywołać ujemne skutki społeczne, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie i nie później niż w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do organu prowadzącego.

4. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy przedszkola bezpośrednio dyrektorowi przedszkola lub do„skrzynki uwag i wniosków”.

5. Ewentualne spory powstałe między organami przedszkola rozstrzyga Komisja rozjemcza powołana przez dyrektora przedszkola. W skład Komisji rozjemczej wchodzi: dyrektor, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

6. Komisja rozjemcza działa na posiedzeniach na wniosek dyrektora przedszkola w razie zaistnienia sporu między organami przedszkola i wydaje swoje rozstrzygnięcie w formie orzeczeń z uzasadnieniem.

7. Od orzeczenia Komisji rozjemczej można wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania orzeczenia do organu nadzorującego.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 20

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Liczbę pracowników ustala dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 3. Dyrektor przedszkola ustala dla poszczególnych pracowników ich zakresy czynności.

§ 21

 

 

1.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i jej wyniki oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2.   Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczejz obowiązującym programem, opartej o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego ,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
 3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celui zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 5. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 7. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych orazo estetykę pomieszczeń,
 9. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczaniaz uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńi wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat.
 12. codzienne przygotowanie się do pracy .

3.  Do zadań nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa należy:

 1. przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć należy sprawdzić miejsce, w którym zajęcia mają być prowadzone – sale zajęć, ogród; w przypadku, gdy stan pomieszczeń lub urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu lub ogrodzie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka, nauczyciel prowadzący obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzićz pomieszczenia lub ogrodu i powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora, jego zastępcę lub intendenta,
 2. nie pozostawianie dzieci bez nadzoru; W przypadku uzasadnionej konieczności wyjścia z sali, nauczyciel zobowiązany jest zapewnić dzieciom opiekę innego pracownika przedszkola,
 3. przestrzeganie ramowego rozkładu dnia, właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem psychicznym i fizycznym a wypoczynkiem, dbanie o higienę układu nerwowego dzieci,
 4. w czasie zajęć ruchowych zwrócenie uwagi na stopień sprawnościi wydolność organizmu dzieci, dobieranie ćwiczeń o odpowiednim stopniu intensywności,
 5. w przypadku pogorszenia się zdrowia dziecka nauczyciel informuje rodzicóo jego stanie zdrowia a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. W sytuacji nagłej nauczyciel wzywa pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców i dyrektora.

4.   Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.

5.   Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.)

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
i inne).

6.   Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

7.   W celu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny. Realizują zadania  zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach

§ 22

 1. Nauczyciel ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placói instytucji naukowo-oświatowych.
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymujez ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  3. włączania ich w działalność przedszkola.

§ 23

 1. Do obowiązków pracowników nie będących nauczycielami należy:
  1. wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo,
  2. rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zadań określonych przez dyrektora,
  3. tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka, ich rodzicói współpracowników,
  4. zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
  5. pomoc nauczycielce w czynnościach samoobsługowych i higienicznych dzieci
  6. opieka nad dziećmi w czasie zajęć, spacerów i wycieczek,
  7. dbanie o powierzony sprzęt i mienie przedszkola,
  8. sporządzanie posiłków,
  9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji odpowiedniej do danego stanowiska.

      2. W przedszkolu przewiduje się etaty pracowników administracyjno-obsługowych:

kucharka, pomoc kuchenna, intendent, sekretarz przedszkola, pomoc nauczyciela, sprzątaczka, konserwator/elektryk/ palacz, konserwator/palacz

Wychowankowie przedszkola

§ 24

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku do 3 do 6 lat.
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym kończy 10 lat.
 3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:
  1. jest samodzielne i nie wymaga specjalnej opieki,
  2. matka dziecka podejmuje pracę zawodową,
  3. pobyt dziecka w przedszkolu zalecany jest ze względów rodzinnych, zdrowotnych.

§ 25

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

b)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo– dydaktycznym,

d)   opieki i ochrony,

e)   partnerskiej rozmowy na każdy temat,

f)   akceptacji jego osoby.

§ 26

 1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola co roku na kolejny rok szkolny po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

     2.  Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola w Polwicy składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających 

          termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

     3.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata.

     4.  Wypełniony wniosek z oświadczeniami składa się w przedszkolu.

     5.  Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Domaniów.

     6.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Domaniów mogą być przyjęci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w gminie Domaniów nadal są wolne miejsca. W przypadku

          większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

     7.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

     8.  W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

          a)wielodzietność rodziny kandydata;

 1. b)niepełnosprawność kandydata;
 2. c)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  d)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  e)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  f)objęcie kandydata piecza zastępczą;

     9.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie

         postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z wójtem:

a) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 pkt

b) oboje rodzice(prawni opiekunowie) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą się w trybie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

c)  do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata,

d) oboje rodzice są zameldowani na terenie Gminy Domaniów lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Domaniów.

e) kryterium dochodowe w rodzinie kandydata, który w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8, ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 456 zł netto

     10.  Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określa dyrektor w uzgodnieniu z wójtem.

     11.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

     12.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjęi kandydatów nie przyjętych

     13.  Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:

a) dziecko bez usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu ponad miesiąc,

b) dziecko niepełnosprawne nie może zaaklimatyzować się i dostosować się do warunków przedszkolnych,

c) zachowanie dziecka zagraża życiu i zdrowiu innych wychowanków,

d) istnieją przeciwwskazania lekarskie,

e) rodzice dziecka nie wywiązują się z obowiązku pokrywania należności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Przedszkole dysponuje:

      a)środkami trwałymi,

      b)budynkiem, garażem, działką budowlaną nr 99/14 o pow. 4861 m,

      c)wyposażeniem,

      d)środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Oławie oddział w Domaniowie.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przedszkola.

3. Przedszkole otrzymuje od Gminy środki finansowe w formie dotacji na prowadzenie działalności w wysokości określonej w budżecie gminy.

4. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w ramach zabezpieczonych środków finansowych zgodnie z planem rzeczowo – finansowym przedszkola.

§ 28

1. Za stan i zabezpieczenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor.

2. Majątek przedszkola może być przekazywany i zbywany na zasadach i trybie określonym odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Funduszami przedszkola dysponuje dyrektor zgodnie z zatwierdzonym planem dochodów i wydatków budżetowych.

5. Ewidencję finansowo – księgową prowadzi Urząd Gminy w Domaniowie.

6. Przedszkole prowadzi dokumentację:

     a) działalności dydaktyczno – wychowawczej,

     b) działalności administracyjnej,

     c) inną dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów.

§ 29

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl