Regulaminy

 

Regulamin Przedszkola Publicznego w Polwicy

 

§ 1

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa Arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny.

 2. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

 3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 4. Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do godz. 16.00.

 5. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2

 1. Przedszkole zapewnienia :

 1. realizację podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 2. warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju,

 3. bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania na terenie przedszkola,

 4. wsparcie wychowawczej roli rodziny,

 5. pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

 6. wyżywienie dzieci,

 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, które obejmuje:

 1. realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych,

 2. rozwijanie zdolności twórczych,

 3. wspieranie indywidualnych zainteresowań,

 4. organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

 5. prowadzenie zajęć relaksacyjno–wyciszających,

§ 3

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

 1. współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu,

 2. przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych,

 3. terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka i za żywienie dziecka,

 4. niezwłocznego informowania o nieobecności dziecka w przedszkolu,

 5. natychmiastowego zawiadamiania przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń przedszkola,

 6. przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego,

 7. współdziałanie z przedszkolem w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 8. branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach,

 9. zapoznawanie się z treścią ogłoszeń zamieszczanych na tablicy,

 10. przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora,

 11. zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć,

 12. włączanie się do realizacji planu pracy Rady Rodziców,

 13. przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

 1. znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów pracy przedszkola,

 2. znajomości stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (6 latki),

 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania,

 4. zgłaszania uwag i propozycji we wszystkich sprawach dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

§ 5

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego (pobyt) w czasie przekraczającym bezpłatny czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2, ust. 2 niniejszego Regulaminu. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

 1. stawki godzinowej wynoszącej 1 zł za jedną godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej,

 2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

 3. liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

2. Rodzic/opiekun prawny może zmienić deklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu na  koniec każdego miesiąca.

3. Złożone przez rodziców deklaracje dotyczące ilości godzin pobutu dziecka w przedszkolu ponad  podstawe programową obowiązują od 1-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego

§ 6

 1. Przedszkole przygotowuje następujące posiłki dla dzieci: śniadanie, II śniadanie, obiad.

 2. Kwota dzienna za posiłki przygotowane w przedszkolu wynosi 6,00 zł, w tym:

 1. za śniadanie – 1,60 zł

 2. za II śniadanie – 1,40 zł

 3. za obiad – 3,00 zł

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wynosi iloczyn:

 1. kwoty dziennej zadeklarowanych posiłków

 2. liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

 1. Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.00 dnia, w którym dziecko jest nieobecne.

 2. Złożone przez rodziców deklaracje dotyczące ilości spożywanych posiłków (I śniadanie, II śniadanie, obiad) obowiązują od 1-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego

§ 7

 1. Wysokość opłaty określonej w § 5 i § 6 może ulec zmianie w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Domaniów w sprawie ustalenia stawki godzinowej za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej oraz w przypadku zmiany zarządzenia dyrektora w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu.

§ 8

 1. Opłaty, o których mowa w § 5 i § 6 niniejszego Regulaminu, płatne są do 15 – go dnia następnego miesiąca.

 2. Płatność należy wpłacać na rachunek bankowy: Przedszkole Publiczne w Polwicy 49 9585 0007 2006 0300 0433 0001

 

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl