Procedury

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLWICY

 

Cel procedury - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

 

Definicja przedmiotu procedury:

 • „Przyprowadzanie dzieci do przedszkola”- doprowadzenie dziecka do sali i oddanie go pod opiekę nauczycielki
 • „odebranie dziecka z przedszkola” – osobiste stawienie się rodzica lub upoważnionej osoby u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

Obowiązki rodziców, opiekunów:

 1. Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach
 2. W razie potrzeby upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola.(załącznik nr 1) Muszą to być osoby pełnoletnie. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się upoważnienie przekazane przez telefon. Osoba upoważniona w momencie odbioru powinna posiadać dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 3. Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione do odbioru dziecka odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielki oraz od chwili odebrania dziecka z grupy.

Obowiązki nauczycieli:

 1. Nauczycielka odpowiada za dziecko od momentu oddania jej dziecka do chwili odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnioną osobę.
 2. Nauczycielka wydaje dziecko tylko rodzicom lub upoważnionym osobom.
 3. Nauczycielka powinna odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona wstanie zapewnić pełne bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe)
 4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora. W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne środki w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. Jeżeli nie można skontaktować się z rodzicami należy skontaktować się z upoważnionymi osobami a w ostateczności powiadomić Policję.KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OŁAWIE 55-200 Oława ul. Kopernika 1 telefon: 71-381-72-14; fax: 71-381-72-54
 5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę (do 17.00) i jednocześnie powiadamia upoważnione osoby. Po upływie godziny, jeżeli nie można skontaktować się z rodzicami i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczycielka w ostateczności powiadamia Policję.

OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POLWICY

Przedszkole nie zapewnia opieki lekarza i pielęgniarki. Do tej pory, w przypadku kontroli czystości dzieci, zapraszano pielęgniarkę środowiskową z Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie.

Wszystkie badania dziecka, bilanse, szczepienia odbywają się w Ośrodkach Zdrowia z udziałem rodziców.

 

Procedura postępowania z chorym dzieckiem w przedszkolu brzmi następująco: 

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę / nie dotyczy alergii /,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • mają inne objawy przeziębienia lub choroby

Choroby przewlekłe dziecka

 1. W przypadku choroby przewlekłej dziecka rodzic zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe informacje na temat jego choroby przewlekłej.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest w porozumieniu z matką lub ojcem dziecka opracować szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem na co dzień jak i w przypadku nasilenia choroby. Procedury mają uwzględnić np. przypomnienie lub pomoc w przyjmowaniu leków. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami oraz zobowiązanie wszystkich pracowników do bezwzględnego stosowania się do procedury.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do pozyskiwania wiedzy na temat choroby przewlekłej dziecka
 4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza.

 

Sygnalizowanie złego samopoczucia  przez  dziecko   w przedszkolu

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje .
 2. Obowiązkiem rodziców jest jak najszybszy odbiór dziecka z przedszkola gdy nauczyciel powiadomi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy choroby.
 3. Nauczyciel nie może podawać choremu dziecku żadnych lekarstw ( np. leki przeciwbólowe)

Wyjście na dwór

1. Na dwór wychodzimy codziennie, chyba że:

 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
 • temperatura jest niższa niż – 10 º C
 • na placu są kałuże i jest bardzo mokro i ślisko,
 • istnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

2. Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dziecko może pozostać w sali jeśli zaczyna gorączkować lub pojawią się inne oznaki przeziębienia. 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl